தண்டு - வண்டு, கடை - வடை, லட்டு - தட்டு, மத்து - பத்து, சட்டை - முட்டை, பறி - கறி, சுற்று - புற்று, படை - சடை, பல் - கல், பலா - கலா, காயம் - தாயம், பூசு - வீசு, குதி - மதி, உடல் - திடல், இன்பம் - துன்பம், காடு - பாடு, கறை - துறை, தளம் - களம், ஆட்டம் - ஓட்டம், கனம் - சினம்,

Tabela de classificação

Tema

Opções

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?