shū diàn - 书店, yào diàn - 药店, jiàn shēn fáng - 健身房, shì chǎng - 市场, sù shè - 宿舍, gòu wù zhōng xīn - 购物中心, jǐng chá jú - 警察局, lǚ guǎn - 旅馆, kā fēi diàn - 咖啡店, xué xiào - 学校, diàn yǐng yuàn - 电影院, dà xué - 大学, yín háng - 银行, chāo shì - 超市, yī yuàn - 医院, yóu jú - 邮局, gōng yuán - 公园, gōng yù - 公寓, fàn guǎn - 饭馆, dì tiě - 地铁,

Discover China 1 Unit 9 城市的地方 Места в городе (с пробелами)

Ranking

Tema

Opções

Alterar modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?