zhōngguó - 中国, rìběn - 日本, hánguó - 韩国, déguó - 德国, àodàlìyà - 澳大利亚, éluósī - 俄罗斯, fǎguó - 法国, yìdàlì - 意大利, xībānyá - 西班牙, jiānádà - 加拿大, měiguó - 美国, yīngguó - 英国,

Ranking

Tema

Opções

Alterar modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?