Crie melhores lições mais rapidamente
1משמעת עצמית - לארגן את הסביבה שלי שיהיה לי נוח להתרכז1, 2משמעת עצמית - להתארגן בבוקר כמו שצריך לשיעור2 , 3משמעת עצמית - לא להתעסק במסכים אחרים בזמן השיעור3 , 4משמעת עצמית - לבצע את המטלות בזמן השיעור 4, 1אחריות משותפת  - להדליק את המצלמה (לפחות ל10 דק' בהתחלה!!!)1, 2אחריות משותפת  - להקשיב לנלמד בשיעור2, 3אחריות משותפת - לשאול או לבקש לחזור כשלא ברור3, 4אחריות משותפת - לשתף פעולה עם הנדרש בשיעור 4, 1א.מ.ל.י (אני מה יוצא לי מזה?)  - לשפר מיומנויות במחשב-לשם העולם הולך1, 2א.מ.ל.י (אני מה יוצא לי מזה?) - 2להרוויח את הלמידה וההתקדמות כי השנה אנחנו לומדות פחות , 3א.מ.ל.י (אני מה יוצא לי מזה?) - 3התמודדות עם מצבים שלא נוחים לי , 4א.מ.ל.י (אני מה יוצא לי מזה?) - 4התמודדות עם תסכולים (מחשב זה מתסכל!),

מה אנחנו צריכות וצריכים ליום למידה מרחוק?

por

Tema

Alternar o modelo

Interativos

Opções

Tabela de classificação

Atividades similares de Comunidade

Alternar o modelo

Interativos