ענן - עב, גשם - מטר, עץ - אילן, שמש - חמה, ירח - סהר, שמים - רקיע, גבוה - רם, קור - צינה,

מילים נרדפות סתיו

Tema

Opções

Tabela de classificação

Alternar o modelo

Interativos

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?