Točno: Imperfekt se prepoznaje po sufiksu -ba-., Rimljani su osnovali obitelji sa Sabinjankama., Imenica arx, arcis, f. pripada i- osnovama., Sabinjani su u više navrata dolazili pred zidine Rima., Gen. pl. konsonantskih osnova ima nastavak -um, Imenice srednjeg roda i- osnova završavaju na -al/-ar/-e., Netočno: Sabinjanke su željele osvetu., Abl. sg. srednjeg roda i- osnova ima nastavak -e., Rimljani su napali sabinski grad., Rimljani su željeli obraniti svoju čast., Imenica pax, pacis, f. pripada i- osnovama., Glagoli IV. konjugacije nastavke za imperfekt dodaju direktno na osnovu.,

Ultio Sabinorum - III. dekl. i imperfekt

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?