Create better lessons quicker
Gorfodol - Mandatory, Achos fu bron â digwydd - Near-miss, Damwain - Accident, Risg - Risk, Person Cymwys - Competent Person, Mesurau Rheoli - Control Measures, Cyrydol - Corrosive, Fflamadwyedd - Flammability, Perygl - Hazard, Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch - Health and Safety Executive, Llidiog - Irritant, Gweithrediadau Codi a Chario - Manual Handling Operations, Datganiad Dull - Method Statement, Trwydded i Weithio - Permit to Work, Hysbysiad Gwahardd - Prohibition Notice, Asesiad Risg - Risk Assessment, Gwenwynig - Toxic, Fflachbwynt - Flash Point, Cymorth Cyntaf - First Aid, Digwyddiad Peryglus - Dangerous Occurrence, Amlygiad - Exposure, Marwolaeth - Fatality, Cyfarpar Amddiffynnol Personol - Personal Protective Equipment (PPE), Digwyddiad Adroddadwy - Reportable Incident, Amlynciad - Ingestion, Mewnanadliad - Inhalation, System Waith Ddiogel - Safe System of Work, Trwydded i Weithio - Permit to Work, HASAWA - Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 - HASAWA – Health and Safety at Work Act 1974, PUWER - Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998 - PUWER – Provision and Use of Working Equipment Regulations 1998, COSHH - Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 2002 - COSHH – The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002, RIDDOR - Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 1995 - RIDDOR - Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995, Rheoliadau Rheoli Sŵn yn y Gwaith - The Noise at Work Regulations, Rheoliadau Gweithio ar Uchder 2005 - Work at Height Regulations 2005, Rheoliadau Cyfarpar Amddiffynnol Personol yn y Gwaith 1992 - The Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992, Rheoliadau Rhagofalon Tân (Yn y Gweithle) 1997 - The Fire Precautions (Workplace) Regulations 1997, Rheoliadau Trydan yn y Gweithle 1989 - The Electricity at Work Regulations 1989, Y Rheoliadau Adeiladu - The Building Regulations,

Iechyd a Diogelwch

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives