Create better lessons quicker
1) Otvornici su: a) A, E, I, O, I b) E, A, O, U, C c) A, E, I, O, U 2) Skup u kojem su sve riječi jednosložne je: a) div, pas, koza b) miš, lav, crv c) kist, Ana, sok 3) Trosložna riječ je: a) autobus b) banana c) trokolica 4) Pravilno rastavljena riječ je: a) kr-evet  b) krev-et c) kre-vet 5) Pravilno rastavljena riječ na kraju retka je: a) loko-motiva b) lokom-otiva c) lokomo-tiva 6) Riječ ''cvijet'' je: a) jednosložna riječ b) dvosložna riječ c) trosložna riječ 7) Riječ ''čokolada'' je: a) trosložna riječ b) višesložna riječ c) dvosložna riječ 8) Pogrešno rastavljena riječ je: a) mrav b) li-va-da c) bri-jeg 9) Pri rastavljanju riječi na slogove koristimo: a) crticu b) minus c) spojnicu 10) Pogrešno rastavljena riječ na kraju retka je: a) ana-nas b) anana-s c) a-nanas

Rastavljanje riječi na slogove

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives