1) Gradovi-države u Staroj Grčkoj zvali su se: a) demosi b) polisi c) agore d) kiklopi e) aristokracija 2) Utvrda okružena zidinama u grčkim gradovima zvala se: a) Ilijada b) Odiseja c) Akropola d) Korint e) Atena 3) Izbaci uljeza: a) Atena b) Sparta c) Teba d) Periklo e) Milet 4) Koliko slojeva je imalo grčko društvo? a) Jedan b) Dva c) Tri d) Četiri e) Pet 5) Na vlasti u polisima bili su: a) demos b) robovi c) agora d) svi ljudi e) aristokracija 6) Demos je: a) običan narod bez političkih prava b) robovi bez ikakvih prava c) najbogatiji sloj ljudi d) grčki kralj e) arheolog 7) Mikena i Sparta su bili na istom poluotoku. Kojem? a) Pelješcu b) Istri c) Atici d) Peloponezu e) Maloj Aziji 8) U Mikeni je kraljevska palača bila okružena zidinama koje su se nazivale: a) Lavlja vrata b) Kiklopske zidine c) Homerove zidine d) Mikenske zidine 9) Mikensku kulturu i devet slojeva Troje je otkrio arheolog: a) Dragutin Gorjanović-Kramberger b) Indiana Jones c) Heinrich Schliman d) Homer 10) Najpoznatiji Homerovi epovi zovu se: a) Atena i Sparta b) Ilijada i Odiseja c) Teba i Milet d) Troja i Korint 11) Troja je bila posebno poznata po: a) vojničkom odgoju b) pomorcima c) uzgoju konja d) proizvodnji keramike 12) Spartu su osnovali: a) Dorani b) Jonjani c) Ahejci d) Trojanci 13) Spartijati su bili a) aristokracija na vlasti u Sparti b) robovi c) ljudi koji su živjeli u Ateni d) običan puk u Sparti 14) Dopuni rečenicu: Sparta je bila najveća _________ sila u staroj Grčkoj. a) pomorska b) trgovačka c) obrtnička d) vojna 15) Prema mitu, u borbi za zaštitinicu Atene su sudjelovali bogovi Atena i: a) Zeus b) Herkul c) Posejdon d) Mars 16) Kolonizacija je: a) život u polisu b) naseljavanje drugih područja izvan domovine c) bavljenje trgovinom d) vođenje ratova 17) Odaberi dva točna odgovora! Likurg je: a) Spartanski zakonodavac b) poglavar Atene c) arheolog d) pjesnik e) prosvjetitelj 18) Najutjecajniji Spartanci koji su se birali jednom na godinu i provodili odluke Vijeća staraca u Sparti nazivaju se: a) efori b) kraljevi c) arhonati d) heloti 19) Što je ostrakizam? a) narodna skuština u Ateni b) ukidanje dužničkog ropstva c) način suđenja u Ateni u kojem su opasni građani protjerani na deset godina d) Vijeće koje donosi sve odluke u Sparti 20) Najveći razvoj Atena je doživjela za vrijeme vladavine kojeg državnika? a) Drakona b) Solona c) Agamemnona d) Perikla

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?