Create better lessons quicker
1) Kako dijelimo prirodu? a) Na živu i mrtvu. b) Na malu i veliku. c) Na živu i neživu. d) Na staru i mladu. 2) Živu prirodu čine... a) biljke, životinje i nebeska tijela b) Sunce, Mjesec i nebeska tijela c) biljke, životinje i ljudi d) tlo, zrak i nebeska tijela 3) Što sačinjava neživu prirodu? a) Sunce i Mjesec b) Nebeska tijela c) Sunce, Mjesec, nebeska tijela, tlo, zrak i voda d) Tlo, zrak i voda. 4) Čega je Sunce izvor? a) topline i zraka b) topline i svjetlosti c) dana i noći d) vode i tla 5) Koliko je zemljine površine prekriveno vodom? a) Skoro polovina. b) Cijela zemaljska kugla. c) Skoro tri četvrtine zemljine površine. 6) U koja se tri stanja javlja voda? a) Krutina, tekućina i plin. b) Krutina c) Plin d) slatka i slana. 7) Što je voda? a) Tekućina u boji bez okusa. b) Bezbojna tekućina s okusom i mirisom. c) Tekućina bez mirisa i slatkog okusa. d) Bezbojna tekućina bez mirisa i okusa. 8) Najveći dio površine naše planete zauzima: a) kopno b) planine c) šume d) voda (oceani, mora, jezera i rijeke) 9) Od čega se sastoji zrak? a) Od kisika, ugljikovog dioksida i dušika. b) Od vode, tla i sunca. c) Od kisika i dušika. 10) Pomoću čega mjerimo tlak zraka? a) Metrom b) Termometrom. c) Barometrom d) Metronomom. 11) Što je tlo? a) Rahli i najčešće obradivi sloj Zemljine površine. b) Dio Zemljinog omotača. c) Neobradivi sloj Zemljine površine. 12) Najplodnija vrsta tla naziva se: a) pijesak b) blato c) humak d) humus 13) Najpoznatija tla u našoj domovini su: a) crnica b) crvenica c) plavac d) glineno tlo e) ilovača f) krš

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives