Create better lessons quicker
1) Który z wymienionych czynników nie jest związany z planowaniem wielkości zaopatrzenia materiałowego? a) Struktura wyrobu b) Potrzeby brutto wyrobów c) Wielkość reklamacji wyrobów d) Zapas zabezpieczający 2) Urządzenie do transportu ładunku na dużych odległościach to: a) Układnica b) Suwnica c) Wózek platformowy d) Ciągnik 3) Strefa komplementacji to: a) Strefa, w której wydaje się towar z magazynu b) Strefa gdzie wykonywane są prace związane z przygotowywaniem ładunku do wysyłki c) Strefa, która stanowi największą część magazynu i składowany jest tam zapas d) Strefa, która znajduję się przy rampach wyładowczych 4) Strefy magazynowe nie są rozplanowane w zależności od: a) wielkości obrotu zapasu b) lokalizacji magazynu na działce c) rodzaju asortymentu 5) Wymiary palety EUR: a) 100x1200x144 mm b) 1200x800x144 mm c) 1240x840x144 mm 6) Rodzaje składowania bez urządzeń do składowania to składowanie w: a) stosach: rzędowych, blokowych, stałych b) regałach: przepływowych, stałych, zblokowanych c) stosach: rzędowych, ukośnych, blokowych d) regałach: ukośnych, zblokowanych, blokowych 7) Co nie należy do rodzaju grupy zapasów? a) zapasy surowcowe b) zapasy produktów robót w toku c) zapasy części zwrotnych 8) Reguła 7W nie odnosi się do: a) towaru b) ilości c) transportu d) jakości 9) Które z dokumentów są przychodowe? (więcej niż jedna odpowiedź) a) Pz b) Zw c) Wz d) VAT 10) Który dokument należy sporządzić w związku z wydaniem materiałów do zużycia w przedsiębiorstwie? a) Mm b) Rw c) Zw 11) Którą z metod wydawania towaru stosuje się, jeżeli jako pierwsze mają być wydawane towary, które ostatnie przyszły? a) FIFO b) LIFO c) HIFO 12) Co to jest? a) Suwnica b) Przenośnik c) Układnica 13) Co nie jest czynnikiem materialnym środowiska pracy? a) pomieszczenia b) wibracje c) maszyny 14) Czego nie określamy w analizie SWOT: a) Szans lub okazji b) Silnych i słabych stron c) Braku nakładów na promocję 15) Do zadań UDT (Urząd Dozoru Technicznego) nie należy: a) dozór nad naprawami i modernizacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi b) Wprowadzanie sankcji wobec pracownika c) Uzgadnianie programów szkoleń

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives