Create better lessons quicker
1) je zajednica ljudi koje vezuje zajedničko etničko porijeklo a) Država b) Nacija c) Etnička grupa d) Narod 2) je manja društvena grupa koja nije ni nacija, ni nacionalna manjina. a) Nacija b) Etnička grupa c) Nacionalna manjina d) Narod 3) svojom državom smatraju drugu, a ne onu u kojoj žive. a) Etničke grupe b) Narod c) Država d) Nacionalne manjine 4) Međusobno uvažavanje pripadnika različitih nacionalnih i etničkih grupa je a) Nejednakost b) Multikulturalnost c) Tolerancija d) Diskriminacija 5) Grupe državljana koji žive u jednoj državi, a brojčano su manje od preovlađujućeg stanovništva,a imaju zajednička etnička, vjerska ili jezička obilježja nazivmo a) Nacionalne manjine b) Manjinski narodi c) Multikulturalno društvo d) Narod 6) Odnosi se na to kako osoba razumije sebe i šta je za nju značajno a) Tolerancija b) Multikulturalnost c) Nacija d) Identitet 7) Ako unutar istih granica zajedno žive žive pripadnici različitih kultura, nacionalnih i religijskih opredjeljenja onda je to a) Etnička grupa b) Nacionalna manjina c) Multikulturalno društvo d) Manjinski narod 8) Ako neko ima više prava od drugih, onda to nazivamo a) Nejednakost b) Tolerancija c) Etnička grupa d) Identitet

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives