Create better lessons quicker
AKTIVA : A. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital, B. Dugotrajna imovina, I. Nematerijalna imovina, II. Materijalna imovina, III. Dugotrajna financijska imovina, IV. Dugoročna potraživanja, V. Odgođena porezna imovina , C. Kratkotrajna imovina, I. Zalihe, II. Kratkoročna potraživanja, III. Kratkotrajna financijska imovina, IV. Novac u banci i blagajni, D. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda, PASIVA: A. Kapital i rezerve, I. Upisani kapital, II. Kapitalne rezerve, III. Revalorizacijske rezerve, IV. Zakonske rezerve, V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak, VI. Dobit ili gubitak tekuće godine, VII. Manjinski interes, B. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove , C. Dugoročne obveze, D. Kratkoročne obveze, E. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives