Create better lessons quicker
Igaz: Max és Leon a két leggyorsabb karakter, 8-bit a leglassabb karakter , Hamis: A Leon a leggyorsabb karakter, A Max a leglessabb karakter,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives