Oplošje - Zbroj površina svih strana prizme, Obujam - Dio prostora koji tijelo zauzima, Pobočka - Bočna strana prizme, Baze - Dva sukladna mnogokuta prizme, Osnovni bridovi - Bridovi baze, Trostrana prizma - Prizma kojoj je baza trokut, Pravilna četverostrna prizma - Prizma kojoj je baza kvadrat, Pravilna trostrana prizma - Prizma kojoj je baza jednakostranični trokut, Šesterostrana prizma - Prizma koja ima osam strana, Kocka - Prizma kojoj su sve strane sukladni kvadrati, Kvadar - Uspravna prizma kojoj je baza pravokutnik, Pobočje - Sve pobočke zajedno,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?