1) أين هو العدد ٧ a) b) c) 2) أين نجد ٧ أغراض؟ a) b) c) 3) عدد أيام الأسبوع؟ a) b) c) 4) أين نجد ٧ أغراض؟ a) b) c)

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?