Wô ____ chī yú. 我 ____ 吃 鱼。 我 周日 ____ 去 学校。 Wô zhôu rí ____ qù xué xiào. Tā ____ xîhuān wô. 他 ____ 喜欢 我。 Wô zuòtiān ____ hē shuî. 我 昨天 ____ 喝 水。 Wômen èr yuè ____ qù zhöng guó. 我们 二月 ____ 去 中国。

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?