1) Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua : a) Địa chỉ của các bảng b) Tên trường c) Thuộc tính khóa d) Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa) 2) Câu 8 : _ a) Hãy chọn phương án trả lời KHÔNG đúng. “Tại sao phải khai báo kích thước cho mỗi trường?” : b) Để giúp hệ thống kiểm tra tính đúng đắn khi nhập dữ liệu c) Để người dùng liên kết giữa các bảng d) Để có thể tính kích thước của bản ghi (bộ dữ liệu) và xác định vị trí các trường trong bản ghi e) Để hệ thống dự trữ vùng nhớ phục vụ ghi dữ liệu 3) Hãy cho biết loại cập nhật cấu trúc nào dưới đây luôn có thể thực hiện được với một bảng: a) Thêm một vài trường mới b) Thêm một bản ghi c) Xóa bản ghi d) Thực hiện truy vấn 4) Hãy chọn câu trả lời đúng: “Sau khi thực hiện một vài phép truy vấn, CSDL sẽ như thế nào?” a) Thông tin rút ra được sau khi truy vấn không còn được lưu trong CSDL b) CSDL chỉ còn chứa các thông tin tìm được sau khi truy vấn c) Thay đổi khóa chính d) CSDL vẫn giữ nguyên, không thay đổi (*) 5) Hãy cho biết ý kiến nào là sai . Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép: a) A. Xem từng nhóm bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một hàng b) B. Xem từng bản ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi) c) C. Xem từng bản ghi hay nhóm bản ghi theo dạng thiết kế (biểu mẫu xem) d) D. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi 6) Câu nào sai trong các câu sau? a) A. Việc sắp xếp dữ liệu trong hệ CSDL quan hệ không ảnh hưởngđến cấu trúc dữ liệu ban đầu b) B. Có thể sắp xếp dữ liệu cho một hoặc nhiều trường của bảng c) C. Sau khi đã sắp xếp dữ liệu cho một trường theo chiều tăng thì không thể sắp xếp cho trường đó theo chiều giảm d) Trong Access: Báo cáo có thể sắp xếp được dữ liệu 7) Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng ? a) A. cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ b) B. cơ sở dữ liệu được tạo ra từ hệ QTCSDL Access c) C. tập hợp các bảng dữ liệu d) D. cơ sở dữ liệu mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau 8) Khẳng định nào đúng khi nhận xét về các đặc trưng quan trọng nhất của một quan hệ ( một bảng)? a) A. mỗi quan hệ có một tên phân biệt b) B. quan hệ không có thuộc tính phức hợp hoặc đa trị c) C. các bản ghi là phân biệt d) D. không thể nói đặc trưng nào quan trọng nhất vì tất cả các đặc tính trên đều góp phần hình thành một quan hệ trong quan hệ CSDL quan hệ (*) 9) Phát biểu nào về khoá chính sau đây là đúng? a) A. Khoá chính phải là khoá có đúng một thuộc tính b) B. Một bảng có thể có nhiều hơn một khoá chính c) C. Trong các khoá có một khoá nào đó được chỉ định làm khoá chính (*) d) D. Các phương án trên đều sai 10) Báo cáo lấy dữ liệu từ những nguồn nào? a) A. bảng b) B. biểu mẫu c) C. báo cáo khác d) D. Tất cả đều đúng 11) Câu nào sai trong các câu sau: a) A. Báo cáo có khả năng phân nhóm dữ liệu b) B. Có thể tạo thêm cột số thứ tự trên dữ liệu báo cáo hoặc trên từng nhóm dữ liệu của báo cáo c) C. Báo cáo có chế độ xem trước khi in d) D. Dữ liệu trên biểu mẫu không sắp xếp được 12) Cách nào nêu dưới đây không thể nhập dữ liệu cho bảng? a) A. Nhập trực tiếp từ bàn phím vào bảng b) B. Nhập từ bàn phím nhờ biểu mẫu c) C. Nhập bằng câu lệnh SQL d) D. Nhập qua báo cáo 13) Hãy chọn phương án ghép đúng. Mọi hệ QTCSDL đều: a) A. có khả năng khôi phục lại một bản ghi đã xoá b) B. có thể xoá khoá chính, tạo khoá chính mới c) C. có thể khôi phục lại một cột của bảng đã bị xoá d) D. có thể khôi phục lại dữ liệu cũ cột B sau khi sao chép dữ liệu từ cột A sang cột B 14) Ðể tạo liên kết giữa các bảng, thứ tự thực hiện các thao tác là::T1. Chọn các bảng (nguồn) cung cấp dữ liệu; T2. Xác nhận tạo liên kết (Create);T3. Kéo thẻ một trường từ bảng 1 tới một trường của bảng 2;T4. Khẳng định loại liên kết (Join Type...). a) A. T1 -> T2 -> T3 -> T4 b) B. T1 -> T3 -> T4 -> T2 c) C. T1 -> T3 -> T2 -> T4 d) D. T1 -> T4 -> T3 -> T2 15) Câu nào sai trong các câu sau: a) Báo cáo có chế độ xem trước khi in b) Báo cáo có khả năng phân nhóm dữ liệu c) Dữ liệu trên biểu mẫu không sắp xếp được d) B. Có thể tạo thêm cột số thứ tự trên dữ liệu báo cáo hoặc trên từng nhóm dữ liệu của báo cáo 16) Học sinh nào nói đúng khi nói về lập báo cáo? a) Có thể lấy dữ liệu từ bảng để lập báo cáo b) Có thể lấy dữ liệu từ bảng hoặc mẫu hỏi để lập báo cáo c) Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi thậm chí cả từ báo cáo khác để lập báo cáo d) Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi hoặc biểu mẫu để lập báo cáo 17) Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng: a) Trường b) Bộ c) Bảng d) Quan hệ 18) Khi cập nhật dữ liệu vào bảng, ta không thể để trống trường nào sau đây? a) Khóa b) Khóa chính c) Tất cả các trường d) Trường STT 19) Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì? a) Là một đối tượng có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ b) Là yêu cầu máy thực hiện lệnh gì đó c) Là một bảng d) Là một dạng bộ lọc;có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ 20) Chức năng chính của biểu mẫu (Form) trong Access là: a) A. Tạo báo cáo thống kê số liệu b) B. Hiển thị và cập nhật dữ liệu c) C. Sửa cấu trúc bảng d) D. In dữ liệu

BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN 1_K12

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?