1) โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายใน ลำดับใด a) พระราชบัญญัติ b) พระราชกำหนด c) พระราชกฤษฎีกา d) กฎกระทรวง 2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการ บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด a) ก. ความยุติธรรม  ความยุติธรรม b) ความเสมอภาค  c) ความเท่าเทียมกัน d) ความมีประสิทธิภาพ 3) การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด a) การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด ก. ความยุติธรรม  ความยุติธรรม b) จังหวัด อำเภอ c) จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน d) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 4) การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง a) ภารกิจที่รับผิดชอบ ก. ความยุติธรรม  ความยุติธรรม b) ประสิทธิภาพของส่วนราชการ c) คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ d) ก และ ค 5) ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล a) สำนักนายกรัฐมนตรี ก. ความยุติธรรม  ความยุติธรรม b) ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี c) กรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวง d) ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี 6) โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายใน ลำดับใด a) พระราชบัญญัติ ก. ความยุติธรรม  ความยุติธรรม b) พระราชกำหนด c) พระราชกฤษฎีกา d) กฎกระทรวง 7) หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด a) พระราชบัญญัติ ก. ความยุติธรรม  ความยุติธรรม b) พระราชกฤษฎีกา c) พระราชกำหนด d) กฎกระทรวง 8) กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็น กฎหมายใด a) พระราชบัญญัติๆ ก. ความยุติธรรม  ความยุติธรรม b) พระราชกฤษฎีกา c) พระราชกำหนด d) กฎกระทรวง 9) การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด a) พระราชบัญญัติ ก. ความยุติธรรม  ความยุติธรรม b) พระราชกฤษฎีกา c) พระราชกำหนด d) กฎกระทรวง 10) หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง a) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก. ความยุติธรรม  ความยุติธรรม b) กระทรวงมหาดไทย c) สำนักงานพัฒนาระบบราชการ d) ง. ข้อ ก. และ ข.

แบบทดสอบตอบคำถาม

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?