אָ - קמץ, אַ - פתח, אֶ - סגול, אֵ - צירה, אִ - חיריק חסר, אֻ - קובוץ, אִי - חיריק מלא , אוּ - שורוק, אוֹ - חולם מלא ,

בונים ביחד - תנועות/ניקוד

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?