1) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร a) การทำเกษตรกรรม b) การดำรงชีวิตอยู่อย่างพออยู่พอกิน c) การค้าขายให้ได้เงินเพียงพอสำหรับครอบครัว d) การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ครอบครัวพออยู่พอกิน 2) เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด a) มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจชาติ b) เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง c) เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกภิวัฒน์ d) มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 3) การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว ยกเว้น ข้อใด a) มีความรับผิดชอบต่อสังคม b) มีความพอประมาณในการใช้จ่าย c) มีการวางแผนการบริหารจัดการประเทศ d) ทำให้รู้จักใช้เหตุผลในการวางแผนและการปฏิบัติตน 4) ดินชนิดใดเหมาะในการเพาะปลูกมากที่สุด a) ดินเหนียว b) ดินเหนียวปนตะกอน c) ดินร่วน d) ดินร่วนปนตะกอน 5) ที่ดินเป็นกรดควรแก้ไขอย่างไร a) ใช้ปูนขาวหว่าน b) ระบายน้ำเข้าที่ดิน c) การใส่ปุ๋ยพืชสด d) การปลูกพืชหมุนเวียน 6) แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดทรัพยากรให้มากที่สุด a) มนุษย์ b) ทรัพยากรน้ำ c) ทรัพยากรดิน d) ทรัพยากรป่าไม้ 7) แนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นเมื่อใด a) พ.ศ. 2507 b) พ.ศ. 2517 c) พ.ศ. 2527 d) พ.ศ. 2537 8) หลักคิดในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ยกเว้นข้อใด a) ความมีเหตุผล b) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว c) ความขยันหมั่นเพียร d) ใช้คุณธรรมนำความรู้ 9) การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ยกเว้น ด้านใด a) สังคม b) สิ่งแวดล้อม c) วัฒนธรรม d) พัฒนาประเทศ 10) การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นพื้นฐาน a) ความซื่อสัตย์และความรู้ b) ความรู้และคุณธรรม c) คุณธรรมและความเพียร d) ความเพียรและสติปัญญา

เศรษฐกิจพอเพียง

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?