1) ข้อใดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี a) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน b) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน c) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม d) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 2) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืออะไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี a) คติพจน์ b) วิสัยทัศน์ c) เป้าหมาย d) การพัฒนา 3) 3rs + 8cs สอดคล้องกับข้อใด a) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี b) ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทย 4.0 c) คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน d) แผนการศึกษาแห่งชาติ 4) ข้อใดถือว่าเป็น แผนหลักของการพัฒนาประเทศ a) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ b) ยุทธศาสตร์ชาติ c) ปรัญญาเศรษฐพอเพียง d) แผนปฏิรูปการศึกษา 5) ข้การกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติที่คาดเคลื่อนไปจากกฎหมาย a) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ b) กำหนดช่วงระยะเวลาไว้ 20 ปี c) จัดทำโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ d) รัฐสภาให้ความเห็นชอบ 6) สถานะภาพของประเทศที่สำคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ยกเว้นข้อใด a) สถานะด้านธรรมาภิบาล b) สถานด้านเศรษฐกิจของประเทศ c) สถานะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ d) สถานะด้านการพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางสังคม 7) โครงการใดต่อไปนี้ไม่ใช่โครงการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง a) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ b) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น c) โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP d) โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม 8) โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร a) สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง b) สนับสนุนการศึกษา การจัดทำหลักสูตร c) พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา d) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักในการเรียนรู้ 9) การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนมีความสำคัญอย่างไร a) ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง b) สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม c) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน d) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกัน 10) คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด a) เป็นคนมีศีลธรรม b) มีความละอายต่อบาป c) เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี d) มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ เศรษฐกิจพอเพียง

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?