1) พระมหากษัติรย์ผู้ทรงใช้อำนาจผ่านทางใดบ้าง a) รัฐสภา b) คณะรัฐมนตรี c) ศาล d) ถูกทุกข้อ 2) ให้มีประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่น อีกไม่เกินกี่คน a) 18 คน b) ไม่เกิน 18 คน c) 20 คน d) ไม่เกิน 20 คน 3) บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี a) ประธานรัฐสภา b) พระมหากษัตย์ c) ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ d) นายกรัฐมนตรี 4) บุคคลใดเป็นรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองค์มนตรี a) ประธานรัฐสภา b) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ c) ประธานสภาผู้แทนราษฎร d) ประธานองคมนตรี 5) รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปี a) 10 ปี b) 12 ปี c) 15 ปี d) 18 ปี 6) รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ระบุไว้ในมาตราใด a) มาตรา 45 b) มาตรา 54 c) มาตรา 56 d) มาตรา 65 7) บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่กี่ปีเป็นต้นไปและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ a) 60 ปี b) 70 ปี c) 75ปี d) 55 ปี 8) หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ระบุมีกี่ข้อ a) 8 ข้อ b) 9 ข้อ c) 10 ข้อ d) 11 ข้อ 9) การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน ข้อใดไม่ถูกต้อง a) เป็นคนดี b) มีวินัย c) สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน d) ตลอดจนการศึกษาต่อ 10) มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน a) 450 คน b) 500 คน c) 550 คน d) 600 คน

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?