ถูกต้อง: เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน, หน้าที่ความรับผิดชอบของครู, ๕ ด้าน ๙ ข้อ,  คุรุสภา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา, จิตตปัญญาศึกษา, ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ, ความรับผิดชอบต่อศิษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ยกข้อกล่าวหา, ภาคทัณฑ์, พ.ศ. ๒๔๘๘, มาตรฐานการปฏิบัติงาน, มาตรฐานการปฏิบัติตน, พัฒนาจิตจริยธรรม, การพัฒนาจรรยาบรรณ, ไม่ถูกต้อง: ศาสนาพุทธ, ลัทธิขงจื้อ, ค่านิยม, ทฤษฏีหลายองค์ประกอบ, มหาภาระตะ, พุทธพิสัย, ทักษะพิสัย,

Round 1 ความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?