1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าใดเป็นต้นไป a) 4 เมษายน พ.ศ. 2560 b) 5 เมษายน พ.ศ. 2560 c) 6 เมษายน พ.ศ. 2560 d) 7 เมษายน พ.ศ. 2560 2) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พ.ศ. 2560มีทั้งหมด a) 15 หมวด 279 มาตรา b) 16 หมวด 289 มาตรา c) ๅ16 หมวด 279 มาตรา d) 15 หมวด 289 มาตรา 3) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใคร a) พระมหากษัตริย์ b) รัฐสภา c) ปวงชนชาวไทย d) ศาลรัฐธรรมนูญ 4) ผู้แทนราษฎรสมาชิก ซึ่งมาจากการเลือกต้อง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีจำนวนเท่าใด a) 250 คน b) 350 คน c) 450 คน d) 550 คน 5) ผู้แทนราษฎร สมาชิกซึ่งมจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จำนวนเท่าใด a) 150 คน b) 250 คน c) 350 คน d) 450 คน

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?