1) Формулата за електрична работа е: a) А=U∙I∙t b) А=U+I+t c) А=U:I:t d) А=U-I-t 2) Електричната работа е еднаква на: a) Збирот од напонот, струјата и времето b) Разликата од напонот, струјата и времето c) Количникот од напонот, струјата и времето d) Производот од напонот, струјата и времето 3) Ознака, единица мера и ознака за единица мера за електрична работа е: a) А, ват, W b) А, џул, Ј c) А, волт, U d) A, ампер, I 4) Што е електрична енергија? a) Способност на електричниот отпор да врши работа b) Способност на електричниот напон да врши работа c) Способност на електричната сруја да врши работа d) Способност на електричната моќност да врши работа 5) Формулата за електрична моќност е: a) P=R∙I b) P=U∙I c) P=U∙R d) P=U∙I2 6) Што претставува електричната моќност? a) Работа што ја врши електричната струја во единица време b) Работа што ја врши електричниот напон во единица време c) Работа што ја врши електричниот отпор во единица време d) Работа што ја врши електричниот потенцијал во единица време 7) Моќноста на електричната струја е еднаква на: a) Производот од напонот и струјата b) Збирот од напонот и струјата c) Разликата од напонот и струјата d) Количникот од напонот и струјата 8) Ознака, единица мера и ознака за единица мера за електрична моќност е: a) P, ват, W b) P, џул, Ј c) P, волт, U d) P, ампер, I 9) Поголема единица мера од основната единица мера за електрична моќност е: a) гигават b) гигаволт c) микроват d) микроволт 10) Единицата мера за електрична енергија која се користи во пракса е: a) киловатчасови (kWh) b) киловатминути (kWm) c) киловатсекунди (kWѕ) d) киловатденови (kWden) 11) Еден киловатчасови изнесува: a) 3,6 kJ b) 3,6 MJ c) 3,6 mJ d) 3,6 GJ 12) Инструментот за мерење на електричната енергија е: a) ватметар b) волтметар c) амперметар d) електрично броило 13) Инструментот за мерење на електричната моќност е: a) ватметар b) волтметар c) амперметар d) електрично броило 14) Кој податок на правосмукалката ја опишува моќноста на усисување? a) 220 V b) 50 Hz c) 2000 W d) 12 A 15) Мерната единица kWh опишува: a) моќност b) енергија c) време d) сила

Работа и моќноста на струјата

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?