1) CARPETA a) CAR- PETA b) CA - R - PE - TA c) CAR- PE - TA 2) FLOR a) FL - OR b) FLOR c) F - LO - R 3) BALENA a) BA - LE- NA b) BAL - E - NA c) BAL- ENA 4) ABELLA a) ABE - LLA b) A - BELL - A c) A - BE - LLA 5) CAMELL a) CA - MELL b) CA - M - ELL c) CAM - E -LL 6) DRAC a) DR - AC b) D - R -AC c) DRAC 7) ELEFANT a) E - LE- FANT b) EL - E -FA - NT c) ELE - FANT 8) GRANOTA a) GR -A -NO -TA b) GRA - N OTA c) GRA - NO-TA 9) HIPOPOTAM a) HI - PO - PO -TAM b) HI - PO - PO - T- AM c) HIPO - PO-TAM 10) ILLA a) I - LL-A b) I LLA c) I - LLA 11) LUPA a) LUPA b) LU-PA c) L - U - PA 12) LLEÓ a) LLE - Ó b) LLEÓ c) LL - E - Ó 13) PORC a) P - O -RC b) PORC c) PO- RC 14) ROSA a) R - O -S- A b) R - O -SA c) RO-SA 15) SERP a) SERP b) S-E-RP c) SE-RP 16) ULLERES a) ULL- E - RES b) U - LLE - RES c) ULLE - RES 17) VACA a) V- A -CA b) VACA c) VA - CA 18) XOCOLATA a) XOCO- LATA b) XO - CO- LA - TA c) XO - CO- LATA 19) ZEBRA a) ZE - BRA b) Z - E - BR- A c) ZEBRA 20) CADIRA a) CA- DI - R -A b) CADI - RA c) CA - DI - RA

ESCULL L'OPCIÓ CORRECTA. COM SEPAREM EN SÍL.LABES?

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?