அங்கும் இங்கும், ஆடல் பாடல், எலும்பும் தோலும், அல்லும் பகலும், நன்மை தீமை, தாயும் சேயும், ஆடை அணிகலன், சுற்றும் முற்றும், மேடு பள்ளம், அன்றும் இன்றும்,

செய்யுள் மொழியணி (உவமைத்தொடர் -ஆண்டு 1-3) by Kannagi SJKTSEGAMBUT,KL

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?