Create better lessons quicker
Bydd cynllun golwg yn dangos lleoliad nodweddion yr adeilad, megis drysau a ffenestri o ochr benodol. / An elevation plan will show the positioning of building features, such as doors and windows from a particular side., Bydd cynllun llawr yn dangos meintiau ystafelloedd o fewn yr adeilad, lleoliad waliau mewnol ac amrywiol elfennau megis ystafelloedd ymolchi, cynteddau a cheginau. / A floor plan will show the sizes of rooms within the building, the position of internal walls and various elements such as bathrooms, cloakrooms and kitchens., Bydd cynllun bloc yn rhoi golwg oddi uchod ar y safle arfaethedig mewn perthynas â’r ardal oddi amgylch. / A block plan will give a bird’s eye view of the proposed site in relation to the surrounding area., Bydd cynllun safle yn rhoi lleoliad yr adeilad arfaethedig a chynllun cyffredinol y ffyrdd, y gwasanaethau a’r draeniau ar y safle. / A site plan will give the location of the proposed building and general layout of roads, services and drainage runs on the site.,

Match Dehongli Ffynonellau Gwybodaeth / Interpret Information Sources

Leaderboard

Community ColegSirGar Planning

United Kingdom

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives