ถูกต้อง: 错 Cuò , 卡通 kǎtōng , 才 cái , 新闻 xīnwén , 结束 jiéshù, 见 jiàn , 心 xīn, 把 bǎ, 总是 zǒng shì , 礼貌 lǐmào, ไม่ถูกต้อง: 好 Hǎo  , 动画 dònghuà, 舞 wǔ , 报纸 bàozhǐ , 空调 kòngtiáo, 面 miàn, 了 le, 拿 ná , 可是 kěshì , 礼物 lǐwù,

ตีคำศัพท์ให้ถุกต้อง

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?