Correct: kẻ gỗ, kề má, con cò, kệ tủ, kì đà, quả cà, lá cờ, Incorrect: cẻ gỗ, cề má, con kò, cệ tủ, cì đà, quả kà, lá kờ,

PHÂN BIỆT K HAY C

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?