____ jest____ tego ____, co Pan Bóg ____ o sobie. W Wyznaniu Wiary wobec wspólnoty Kościoła ____ że ____ w Boga Ojca, który stworzył niebo i ziemie, wszystkie ____ widzialne i niewidzialne, Syna Bożego, który z Ojca jest ____ przed wszystkimi wiekami, zrodzony, ____, ____ Ojcu, i Ducha Świętego, który ____ pochodzi, Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera ____ i chwałę, który mówił przez proroków. Przymioty Boga to: ____moc, ____ość, świę____ ____sierdzie i ____wiedliwość Podczas ____ święci wraz z aniołami ____ się z ____ obecnymi w kościele, śpiewając ____ uwielbienia "Święty, Święty, ____". Pan Bóg dziś okazuje swoją ____ i mądrość we ____, co czyni. Pan Bóg może wszystko ____, a to, co czyni jest ____ i dobre. Dla Boga ____ nic ____ Bóg jest święty. To znaczy, że Bóg jest zupełnie ____ niż wszystko, co stworzył. Inny niż ____, który mówi o Jego wielkości i wszechmocy. Inny niż ____, który jako jedyny został stworzony na obraz Boga i Jego podobieństwo. Świętość Boga jest tak wielka, że wynosi Go ponad cały wszechświat, nad którym on sam króluje. Bóg jest doskonały, to znaczy, że Jego miłość, sprawiedliwość i miłosierdzie przekraczają wszelkie ____ człowieka. Jedynie dzięki łasce człowiek może doświadczać Bożej ____. Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Oznacza to, że Bóg w swojej miłości do człowieka odsuwa od niego karę, jaką mógłby otrzymać z powodu ____. Bóg nas kocha i zawsze ____ nam winy w sakramencie ____ i pojednania, jeżeli ____ za nie z całego serca, przepraszając Boga, Kościół i ____ za popełnione zło. Bóg też jest sprawiedliwy, to znaczy, że widzi nie tylko nasze ____ czyny, lecz przede wszystkim każde najmniejsze ____ uczynione przez nas. Wszystko nam ____. Sprawiedliwość Boża to odpłata za każdy dobry i zły czyn, popełniony przez człowieka. Boża Opatrzność to ____ Boga nad każdym ____ i nad całym światem. Wiara w Boga i w Jego ____ jest podstawą życia chrześcijanina. Powołanie to ____ Boga skierowane do człowieka. Bóg zaprasza nas do wypełnienia konkretnych ____. Człowiek powinien odpowiedzieć z wiarą i ____ na Boże prowadzenie.

Sprawdzian wiadomości dział III "Wierzę w Ciebie, Panie Boże" PPP

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?