1) Itinapon ____ang basura sa basurahan. a) ni b) nina c) kina 2) ________May at Roy ang mga pasalubong na ito a) kina b) ni c) nina 3) Ipinamigay _________Migz at Bea ang kanilang mga lumang laruan. a) nina b) kina c) ni 4) __________mga hayop na walang masilungan ang kulungan na ito. a) para sa b) ukol sa c) ayon sa 5) ___________mga barangay ang napag-usapan sa pulong ni Mayor. a) ukol sa b) para sa c) ayon sa 6) _________punong barangay, manatili na lamang tayo sa ating mga tahanan. a) ayon sa b) para sa c) ukol sa 7) _______Rachel ang lapis na ito. a) kay b) ni c) nina

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?