1) Ki-nek a szá-mát ü-ti be Csa-ba? a) nagy-ma-má-ja b) ba-rát-ja c) hú-ga 2) Mi-re vár? a) ki-csö-rög-jön b) fel-ve-gye c) le-te-gye 3) Mi-vel kez-di Csa-ba a hí-vást? a) kö-szön b) el-mond-ja a-mit sze-ret-ne c) be-szél-get 4) E-gé-szítsd ki a mon-da-tot! Csa-ba a ba-rát-já-nak... a) ...é-ne-kel b) ...be-mu-tat-ko-zik c) ...vic-ce-ket me-sél 5) Mit csi-nál Csa-ba és a ba-rát-ja a te-le-fon-ban? a) hall-gat-nak b) rö-vi-den be-szél-get-nek c) hosz-sza-san tör-té-ne-te-ket mon-da-nak 6) Mi-vel zár-ja le Csa-ba a hí-vást? a) me-sét ol-vas b) le-te-szi a te-le-font c) el-kö-szön és le-te-szi a te-le-font

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?