1) ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู a) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ b) ผ่านการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กำหนด c) วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ d) ชั่วโมงการสอน 2) วPA เป็นเกณฑ์ใหม่ที่จะมาใช้แทนเกณฑ์เก่า แล้ว PA ย่อมาจากอะไร a) Public Address b) Personal Assistant c) Performance Agreement d) Performance Assistant 3) วPA ให้ประกาศใช้เมื่อไร และมีผลตั้งแต่เมื่อไร a) 1 มกราคม 2564 / 1 พฤษภาคม 2564 b) 1 พฤษภาคม 2564/ 1 ตุลาคม 2564 c) 25 มกราคม 2564 / 1 พฤษภาคม 2564 d) 1 พฤษภาคม 2565 / 1 ตุลาคม 2565 4) เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด a) เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง b) มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจชาติ c) มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง d) เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกภิวัฒน์ 5) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร a) การทำเกษตรกรรม b) การดำรงชีวิตอยู่อย่างพออยู่พอกิน c) การค้าขายให้ได้เงิน d) การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

วิทยฐานะ/เศรษฐกิจพอเพียง

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?