1) ในปัจจุบันครูควรมีความรอบรู้อย่างน้อยกี่เรื่อง a) 7 เรื่อง b) 8 เรื่อง c) 9 เรื่อง d) 10 เรื่อง 2) ใครไม่ได้ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงาน a) ครูในหมวดพละ b) นักเรียน c) ป้าข้างบ้าน d) ผู้ปกครอง 3) ในไทยแลนด์ 3.0 ประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากเรื่องใด a) หลดุพ้นจากการบริหารประเทศ b) หลุดพ้นจากเศรษฐกิจโลก c) หลุดพ้นจาก3กับดัก d) มีสภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง 4) สะเต็มศึกษา คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน4สหวิทยาการ ข้อใดไม่ใช่ a) คณิตศาสตร์ b) วิทยาศาสตร์ c) ภาษาอังกฤษ d) วิศวกรรม 5) ในการจัดการเรียนรู้ ต้องให้ความสําคัญต่อสิ่งใด a) ความประพฤติและการปฏิบัติ b) ความรู้และความสามารถ c) ความถนัดและความสนใจ d) ความรู้และคุณธรรม 6) โมเดลของไทยแลนด์ 4.0 จะสำเร็จได้จะต้องใช้แนวทางใด a) สานพลังภาคเอกชน b) สานพลังประชารัฐ c) สานพลังสหประชารัฐ d) ถูกทุกข้อ

รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไทย

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?