1) Huruf manakah yang berbunyi "Ba"? a) ج b) تَ c) ثَ d) بَ 2) Huruf manakah yang disusun dengan betul? "Ba-Aa-Ba" a) أَ تَ ثَ b) أَ أَ بَ c) بَ بَ أَ d) بَ أَ بَ 3) Huruf manakah yang disusun dengan betul? "Ta-Aa-Ta". a) تَ ثَ تَ b) تَ أَ تَ c) أ تَ أَ 4) Yang manakah huruf "Ra"? a) ز b) ث c) أ d) ر 5) Yang manakah huruf "Dal"? a) د b) بَ c) ذ 6) Yang manakah huruf "Zai"? a) ز b) ث c) ج 7) Susunan manakah yang benar? "Tsa-Ta-Ba-Aa" a) تَ - تَ - بَ - أَ b) أَ - بَ - تَ - ثَ c) جَ - دَ - حَ - زَ d) ثَ - تَ - بَ - أَ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?