1) naruto-sacura-sasuke-boruto-sárada-rinata-kacachi-giraião-desunadi-akatsuki- 10 bijus e minha favorita é a curama a) naruto b) sasuke c) kakachi d) Boruto e) Akatsuki f) kurama

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?