1) Ho-gyan szol-gált a kis-lá-bas? a) Fes-té-ket ka-var-tak ben-ne. b) A kony-há-ban sok é-ven át főz-tek ben-ne. c) Szé-pen do-bol-tak raj-ta. 2) Mi lett a sok szol-gá-lat e-red-mé-nye? a) A-rany-ér-met ka-pott ér-te. b) Ki-tet-ték a kert-be vi-rág-cse-rép-nek. c) El-ko-pott, ki-lyu-kadt és ki-dob-ták a sze-mét-re. 3) Mit ér-zett a kis-lá-bas? a) Nem bán-ta, mert már e-le-ge volt a mun-ká-ból. b) Szo-mo-rú volt, a-mi-ért csak to-jást főz-tek ben-ne. c) Szo-mo-rú volt, mert ha-szon-ta-lan lett. 4) Mit kért tő-le a gyík? a) Sze-ret-te volna, hogy a lá-bas le-gyen a háza. b) Sze-re-tett vol-na főz-ni ben-ne. c) Ül-tet-ni a-kart be-le va-la-mit. 5) Mi-ért vol-tak mind a ket-ten bol-do-gok? a) Mert nem fáz-tak. b) Mert so-kat tud-tak be-szél-get-ni. c) Mert vég-re ba-rát-ra ta-lál-tak. 6) Mi-ért ment el té-len a gyík? a) Na-gyon sze-ret-te a föld a-lat-ti ü-re-gét. b) Té-len meg-fagy, ha nem bú-jik a föld a-lá. c) Nem ked-vel-te a te-let. 7) Mi-ért vár-ja a kis-lá-bas a ta-vaszt? a) Hogy ki-nyíl-jon a hó-vi-rág. b) Hogy so-kat süs-sön a nap. c) Hogy visz-sza-jöj-jön a gyík. 8) Mit kel-le-ne ten-ni, ha ki-lyu-kad egy lá-bas ná-lad? a) Ke-ress ne-ki új fel-a-da-tot! b) Dobd ki a sze-mét-be! c) Főzz ben-ne to-vább! 9) Kik vol-tak a me-se sze-rep-lői? Je-löld be min-det! a) A gyík. b) A kí-gyó. c) A kis-lá-bas. d) A kis fa-zék.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?