1) Η Μαρία είναι ... . a) έτοιμοι b) έτοιμη 2) Το παιχνίδι είναι ... μαμάς. a) τις b) της 3) ... δασκάλα κάνει μάθημα. a) Η b) Οι 4) Το ... έσπασε. a) βάζω b) βάζο 5) Η φασαρία ... μαθητών ήταν έντονη. a) τον b) των 6) Μου αρέσει να ... . a) ταξιδεύω b) ταξιδεύο 7) Ο μαθητής ... τις ασκήσεις. a) κάνη b) κάνει 8) Κοιτάξτε ... πίνακα. a) τον b) των 9) Ακούω ... φωνές σας. a) της b) τις 10) ... λογαριασμοί πληρώθηκαν. a) Οι b) Η

Καταλήξεις και άρθρα

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?