kolaboracija - suradnja s okupatorima zemlje, antifašizam - pokret protiv fašizma, jugoslavenski partizanski pokret - jedan od najbolje organiziranih pokreta otpora, Sisački partizanski odred - 22. lipnja 1941. godine, cilj partizanskog pokreta - oslobađanje i stvaranje federativne Jugoslavije, Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ)  - vrhovno političko tijelo partizanskog pokreta, ZAVNOH - vrhovno političko tijelo u Hrvatskoj , Drugo zasjedanje AVNOJ-a - utemeljena Demokratska Federativna Jugoslavija, Josip Broz Tito - na čelu Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), Ivan Šubašić - predsjednik izbjegličke kraljevske vlade, Vladimir Nazor - predsjednik ZAVNOH-a, Vladko Maček - "politika čekanja",

Pokreti otpora: partizanski pokret

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?