Tijekom rata, partizanski pokret otpora vodila je ____. Na izborima za Ustavotvornu skupštinu 1945. pobijedila je ____ predvođena komunistima, a prvi put na izbore su izašle i ____. Potkraj 1945. Jugoslavija je proglašena ____, a službeni naziv je glasio ____. FNRJ se sastojala od ____ narodnih republika, i ____ autonomne pokrajine u sastavu ____. Ukinuto je ____, a uvedeno ____. Sve važne odluke donosila je središnja vlast u ____ s ____ na čelu. U novoj republici, politički protivnici su ____, a sudski procesi često su bili ____. U Hrvatskoj se na udaru našla ____, a zagrebački nadbiskup ____ je osuđen na ____ godina zatvora pod optužbom da je surađivao s ____. Poslije rata, Jugoslavija je bila saveznik ____ U lipnju 1948. ____ je donio rezoluciju u kojoj je osudio ____ za izdaju ____. Dolazi do sukoba između Jugoslavije i ____, i Jugoslavija se počinje okretati zemljama ____ bloka. Staljinovi pristaše, tzv. ____ su zatvarani u kaznionicu na ____. Nakon Staljinove smrti, odnosi između Jugoslavije i SSSR - a će se ____.

Uspostava komunističke vlasti u Jugoslaviji i sukob sa SSSR - om

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?