નારાયણ સરોવર (કચ્છ), ગંગા સરોવર બાલારામ (બનાસકાંઠા), ખાન સરોવર (પાટણ), સરદાર સરોવર નવાગામ (નર્મદા), સૌમ્ય સરોવર સોમનાથ, શ્યામ સરોવર શામળાજી, રણજીત સરોવર જામનગર, સંત સરોવર ગાંધીનગર, બિંદુ સરોવર સિધ્ધપુર, વલ્લભસાગર સરોવર ઉકાઈ (તાપી).

ધોરણ - 3 થી 5. જનરલ નોલેજ (ગુજરાત રાજ્યના વિવિધ સરોવર વિશે જાણો.)

Theme

Options

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?