Nakon rata, stvorena je međunarodna organizacija ____ čija je glavna zadaća bila očuvati ____. Osim mira u svijetu, zadatak UN -a je i rad na poboljšanju ____ Sjedište UN - a je u ____. Najvažnija tijela UN -a su ____, Vijeće sigurnosti i Tajništvo. Opću skupštinu čine predstavnici svih država, a ____ se sastoji od predstavnika ____ država, a ____ država su stalni članovi. Na čelu Tajništva je ____ koji se bira na ____ godina. U državama Zapadnog bloka vladalo je ____, dok je u zemljama Istočnog bloka bilo prisutno ____. U zemljama Istočnog bloka nisu poštivana ____, a zatirane su ____ i govora. Ugrožene su bile i ____. U SAD - u su tijekom 50 - ih i 60 - ih godina 20. stoljeća Afroamerikancima uskraćivana ____ prava. Nisu imali jednake mogućnosti prilikom ____. Glavni borac za prava Afroamerikanaca je bio svećenik ____. Godine 1964. dobio je Nobelovu nagradu za ____. Ubijen je u ____ 1968. godine.

Poslijeratni svijet. Društveni pokreti u drugoj polovici XX. stoljeća

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?