1) מה שמו השני של אביו a) יצחק b) ירחמיאל c) נטע d) מיכל e) זעליג f) וולף 2) ר' יהונתן אייבשיץ מיוחס מצד אמו ל a) ש"ך b) מהר"ל c) מהרש"ל d) רמ"א e) אר"י f) ר' יוסף קארו 3) האדם שהיה במחלוקת הגדול ביותר שלו הוא- a) הגר"א b) היעב"ץ c) הנודע ביהודה d) מהר"ל e) ט"ז f) ש"ך 4) מדוע נתן ר' יהונתן אייבשיץ מטבע לגוי a) כי הוא ריחם עליו b) כי הוא פחד ממנו c) בשביל שירצה להרביץ לאחרים d) עד היום לא ידוע 5) מכוח איזה משפט- הצליח ר' יהונתן על פי הסיפור להשתחרר מהשיעור a) אנחנו קמנו ונתעודד b) הפח נשבר ואנחנו נמלטנו c) פדותנו ופדות נפשנו d) הללוהו בתוף ובמחול e) וינוס יוסף 6) אישור מיוחד למה- הצליח להשיג ר' יהונתן אייבשיץ מן הרשויות a) לעבור ממדינה למדינה b) לפתוח בית מדרש בעיר בירה c) להדפיס ש"ס d) לכתוב קמיעות e) להקים בית דפוס 7) ר' יהונתן אייבשיץ נקרא בילדותו העילוי מ a) קראקא b) אייבשיץ c) וילנא d) מודזיץ e) פינצ'וב f) גריווא 8) ספר הדרשות של ר' יהונתן אייבשיץ נקרא a) מגלה עמוקות b) פלפולא חריפתא c) אורים ותומים d) יערות דבש e) שבעים פנים f) דרוש וקבל שכר 9) איזו גזירה הצליח ר' יהונתן אייבשיץ מקהילת פראג a) שישלמו כופר נפש עצום b) איסור תפילה בציבור c) איסור הקמת בית מדרש d) גזירת גירוש 10) באיזה עניין נחלק ר' יהונתן אייבשיץ על החכם צבי a) אמירה לגוי בשבת b) הכשרת פרה שאין בה כליה c) הכשרת תרנגולת ללא לב d) לא ידוע e) היתר קריאה בספרים חיצוניים 11) במה חשד היעב"ץ את ר' יהונתן אייבשיץ a) בקרבתו לקראים b) בנטייתו להשכלה c) בשבתאות d) בקרבתו לתנועת החסידות e) עד היום לא ידוע במה חשד 12) מה גרם לחשד סביב ר' יהונתן אייבשיץ a) דרשותיו בנסתר b) ההעלמיויות שלו c) כתיבת קמעות d) תפילתו בשדות 13) כיצד נקרא ספרו על חושן משפט a) נתיב המשפט b) אורים ותומים c) דרכי המשפט d) אהבת יונתן e) קצות החושן f) נתיבות המשפט 14) כיצד נקרא ספרו על הלכות איסור והיתר a) יורה המורה b) דבר האסור c) כרתי ופלתי d) פרי חדש e) חכמת יהונתן 15) ספרו על ספר נשים לרמבם נקרא a) עזרת מצר b) בני אהובה c) את צנועים חכמה d) רבות צעדה

ר' יהונתן אייבשיץ

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?