1) ‘ஒவ்வொருவரும் தமக்கு வேண்டியவற்றைப் பெற்றுக்கொள்ள தாமே முயற்சி செய்ய வேண்டும்’ எனும் பொருளை உணர்த்தும் பழமொழியைத் தேர்ந்தெடுக. a) அழுத பிள்ளை பால் குடிக்கும் b) ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு c) உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை d) ஊருடன் கூடி வாழ் e) ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா? f) கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப்படார்

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?