1) வீணை மீட்டுவதில் நாட்டம் கொண்டிருந்த விமலன் காணொளிகளைப் பார்த்து வீணை மீட்ட பழகி கொண்டான். இச்சூழலை உணர்த்தும் பழமொழியைத் தேர்ந்தெடுக. a) ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு b) அழுத பிள்ளை பால் குடிக்கும் c) உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை d) ஊருடன் கூடி வாழ்

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?