1) Na čom je zložený náš komunikačný prejav?  a) na komunikačných zručnostiach b) na komunikačných zručnostiach a jazyku c) na používaní veľkého množstva slov 2) Čo je kľúčovým aspektom úspešnej komunikácie? a) vytvorenie korektného vzťahu medzi komunikujúcimi b) vytvorenie vhodných vonkajších podmienok komunikácie c) nerešpektovanie nesprávnych názorov jedného z komunikujúcich 3) Čo predstavuje pojem devalvácia? a) prejav neúcty v medziľudských vzťahoch b) prejav úcty v medziľudských vzťahoch c) prejav empatie v medziľudských vzťahoch 4) Čo predstavuje pojem evalvácia? a) prejav neúcty v medziľudských vzťahoch b) prejav úcty v medziľudských vzťahoch c) prejav ignorantstva v medziľudských vzťahoch 5) Čo nepatrí medzi zásady úspešnej komunikácie? a) empatia v rozhovore b) kognitívna rovnocennosť účastníkov komunikácie c) afektívne rečové prejavy 6) Označ odpoveď, ktorá správne uvádza prekážky úspešnej komunikácie v rodine. a) rýchly životný štýl, profesionálna prestíž, nedostatok trpezlivosti, humor v komunikácii b) rýchly životný štýl, profesionálna prestíž, dostatok trpezlivosti, tvrdohlavosť c) rýchly životný štýl, profesionálna prestíž, nedostatok trpezlivosti, tvrdohlavosť 7) Čo znamená pojem IM netiketa? a) komunikácia, ktorá prebieha prostredníctvom textových správ zasielaných cez počítačovú sieť v reálnom čase b) komunikácia, ktorá prebieha prostredníctvom textových správ zasielaných cez počítačovú sieť v nereálnom čase c) komunikácia, ktorá prebieha prostredníctvom videohovorov cez počítačovú sieť v nereálnom čase 8) Aké tri prvky tvoria chrbticu komunikácie v školskej triede? a) verbálny prejav učiteľa - neverbálny prejav žiaka - klíma v triede b) otázka učiteľa - odpoveď žiaka - spätná väzba c) klíma v triede - kognitívna rovnocennosť žiakov - autoritatívny postoj učiteľa 9) Ktoré faktory neutvárajú dobrý vzťah pedagóga a žiaka? a) otvorenosť a transparentnosť b) záujem a vzájomná spokojnosť c) jednostranná prospešnosť a spokojnosť žiaka 10) Ktoré komunikačné pravidlá platia pre žiaka v prípade autokratického vyučovania? a) smie hovoriť len keď dostane slovo a len o tom čo má určené b) smie hovoriť len tak dlho ako mu je určené, môže hovoriť po sediačky alebo postojačky c) smie hovoriť s kýmkoľvek len keď dostane slovo, tému rozhovoru si môže zvoliť sám 11) Medzi liberálne komunikačné pravidlá v triede patria:  a) učiteľ vopred vymedzí žiakovi čas na odpoveď, žiak môže klásť otázky len učiteľovi b) učiteľ ponecháva žiakovi dosť času na odpoveď, žiak môže klásť otázky triede aj učiteľovi c) žiak by nemal odbočiť od témy hodiny, žiak môže odpovedať posediačky

Práva v komunikácii

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?