1) Βρες τον αριθμό που έχει 4 δεκάδες. a) 8.724 b) 9.413 c) 8.049 d) 7.404 2) Βρες τον αριθμό που έχει 9 μονάδες. a) 5.790 b) 6.976 c) 9.990 d) 10.009 3) Βρες τον αριθμό που έχει 6 εκατοντάδες. a) 4.609 b) 5.966 c) 8.006 d) 6.066 4) Βρες τον αριθμό που έχει 7 χιλιάδες. a) 8.790 b) 7.127 c) 6.097 d) 9.777 5) Στον αριθμό 9.876 το ψηφίο 9 έχει αξία: a) 9.000 b) 9 c) 900 d) 90 6) Στον αριθμό 5.384 το ψηφίο 4 έχει αξία: a) 40 b) 400 c) 4 d) 4.000 7) Στον αριθμό 9.872 το ψηφίο 7 έχει αξία: a) 700 b) 7.000 c) 70 d) 7 8) Στον αριθμό 7.645 το ψηφίο 6 έχει αξία: a) 6 b) 600 c) 6.000 d) 60 9) Ποιος αριθμός είναι μετά το 8.899 a) 8.900 b) 8.800 c) 8.090 d) 9.000 10) Ποιος αριθμός είναι μετά το 6.779 a) 6.770 b) 6.780 c) 6.800 d) 6.790 11) Ποιος αριθμός είναι μετά το 9.998 a) 9.990 b) 9.900 c) 9.909 d) 9.999 12) Ποιος αριθμός είναι μετά το 10.000 a) 1.001 b) 10.010 c) 10.001 d) 11.000 13) Ποιος αριθμός είναι πριν το 6.980 ; a) 6.979 b) 6.970 c) 6.990 d) 6.907 14) Ποιος αριθμός είναι πριν το 8.000 ; a) 7.000 b) 7.990 c) 7.999 d) 7.900 15) Ποιος αριθμός είναι πριν το 8.100 ; a) 8.099 b) 8.009 c) 8.900 d) 8.090 16) Ποιος αριθμός είναι πριν το 9.003 ; a) 9.020 b) 9.002 c) 9.200 d) 9.000 17) Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορώ να φτιάξω με τα ψηφία 5, 8, 4, 1 ; a) 5.841 b) 8.451 c) 8.541 d) 5.418 18) Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορώ να φτιάξω με τα ψηφία 1, 3, 7, 9 ; a) 9.317 b) 9.137 c) 9.713 d) 9.731 19) Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορώ να φτιάξω με τα ψηφία 8, 0, 8, 0 a) 8.080 b) 8.008 c) 8.800 20) Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορώ να φτιάξω με τα ψηφία 9, 8, 6, 7 a) 9.867 b) 8.976 c) 9.786 d) 9.876 21) Πόσο κάνει 3.500 + 2.000 + 1.500 ; a) 7.000 b) 8.000 c) 7.500 d) 8.500 22) Πόσο κάνει 2.000 + 500 + 5.500 ; a) 8.500 b) 8.000 c) 7.500 d) 9.500 23) Πόσο κάνει 2.000 + 2.500 + 2.500 + 1.500 ; a) 8.000 b) 9.000 c) 7.500 d) 8.500 24) Πόσο κάνει 1.000 + 3.000 + 2.000 + 1.000 + 2.000 ; a) 10.000 b) 8.000 c) 9.000 d) 11.000 25) Πώς διαβάζω τον αριθμό 9.009 ; a) εννιά χιλιάδες ενενήντα b) εννιά χιλιάδες εννιά c) εννιά χιλιάδες εννιακόσια d) εννιά χιλιάδες 26) Πώς διαβάζω τον αριθμό 10.100 ; a) δέκα χιλιάδες δέκα b) δέκα χιλιάδες ένα c) δέκα χιλιάδες εκατό d) έντεκα χιλιάδες 27) Πώς διαβάζω τον αριθμό 6.066 a) έξι χιλιάδες εξήντα έξι b) έξι χιλιάδες έξι c) έξι χιλιάδες εξακόσια d) έξι χιλιάδες εξακόσια έξι 28) Πώς διαβάζω τον αριθμό 7.777 a) εφτά χιλιάδες εβδομήντα εφτά b) εφτά χιλιάδες εφτά  c) εφτά χιλιάδες εφτακόσια εβδομήντα d) εφτά χιλιάδες εφτακόσια εβδομήντα εφτά 29) Πώς διαβάζω τον αριθμό 8.797 a) οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα εννιά b) οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα c) οκτώ χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα εφτά d) οκτώ χιλιάδες εφτακόσια εφτά 30) Πώς διαβάζω τον αριθμό 5.666 a) πέντε χιλιάδες εξακόσια έξι b) πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα c) πέντε χιλιάδες εξήντα έξι d) πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι

Οι αριθμοί μέχρι το 10.000 (2)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?