1) Кои от изброените фактори влияят на проводимостта на полупроводниковия кристал? (повече от един верен отговор) a) температура b) твърдост c) ултравиолетово облъчване d) примеси 2) Токовите носители в полупроводниците са: (повече от един верен отговор) a) положителни йони b) дупки c) отрицателни йони d) електрони 3) Електроните, които са токови носители в полупроводника, се получават при разкъсване на общите електронни двойки, които осъществяват химичната връзка между атомите в кристала. a) Вярно b) Невярно 4) При нарастване на температурата: (повече от един верен отговор) a) специфичното съпротивление ρ се увеличава b) се увеличава броят на токовите носители в полупроводниковия кристал c) намалява броят на токовите носители в полупроводниковия кристал d) специфичното съпротивление ρ намалява 5) Обща електронна двойка наричаме: a) сдвоените електрони в електронната обвивка на атома b) два валентни електрона, които са общи за два съседни атома c) два електорна от електронната обвивка на атома, които имат еднакви характеристики d) електрони, които свободно се движат из цялата кристална решетка 6) Характерно за полупроводниците е, че химичната връзка между атомите в кристала е ковалентна a) Грешно b) Вярно

Полупроводников диод

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?